PÅMELDING

Meld deg på studier her – Ta kontakt om du trenger hjelp

Meld deg på videregående studier i helsefag hos OPK

Fyll ut skjemaet og send inn. Vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid for å avtale din individuelle studieplan. Har du spørsmål eller trenger hjelp, send oss en melding eller ring oss – vi er her for deg.

Generelt

Virkeområde

Studiebestemmelsene gjelder alle som bestiller utdanning ved OPK-Instituttet og eleven.
Studiebestemmelsene suppleres av øvrige vilkår og retningslinjer oppgitt for hvert enkelt
kurs eller studie tilgjengelig på www.opkinstituttet.no. Samlet sett utgjør
studiebestemmelsene og øvrige vilkår og retningslinjer Avtalen mellom eleven og OPK.

Elevens undersøkelses- og opplysningsplikt
Eleven plikter å settes seg inn i Avtalen, herunder, men ikke begrenset til, de enhver tid gjeldende studiebestemmelsene. Manglende kjennskap til Avtalen fritar ikke eleven for oppfyllelse av sine forpliktelser etter denne.
Eleven plikter å informere OPK om endringer i navn, adresse, e-post og telefonnummer. Navneendring må dokumenteres. Dersom eleven unnlater å informere om slik endring, bærer eleven risikoen for at underretninger fra OPK ikke mottas og/eller ikke mottas i tide.

Endringer og forbehold
OPK har rett til å iverksette endringer i studiebestemmelser, men ikke begrenset til rett til å endre studieopplegg, studieplaner, lærerkrefter, og studieavgift. Pris på læremateriell og eksamensavgift er utenfor OPKs råderett, og kan derfor endres på kort varsel.

Avtaleinngåelse og avgifter

Opptak
Eleven søker opptak ved OPK-Instituttet ved å bestille kurs eller studier via OPKs nettside www.opkinstituttet.no. Det tidspunktet som studieavtalen sendes inn, betegnes som «Avtaleinngåelsestidspunktet». Fra og med dette tidspunktet er avtalen bindende for begge
parter. Dersom det foreligger opptakskrav til studiet, som beskrevet på våre hjemmesider, forutsettes det at eleven selv sørger for at disse er tilfredsstillende dekket. Det er ikke nødvendig å sende dokumentasjon på dette til OPK-Instituttet, men eleven skal i merknadsfeltet på studieavtalen opplyse om vedkommende oppfyller kravet til det aktuelle
studiet og/eller kurset, og er selv ansvarlig for eventuell feil informasjon til OPK om dette. OPK skal sende eleven en skriftlig bekreftelse på e-post innen rimelig tid etter avtaleinngåelsestidspunktet.

Studie- og eksamensavgift
Eleven er forpliktet til å betale kursavgift i henhold til OPKs til enhver tid gjeldende priser som fremkommer i tilknytning til det aktuelle kurset og/eller studiet på www.opkinstituttet.no. Kursavgiften skal betales i sin helhet uavhengig av om eleven gjennomfører studiet eller kurset på kortere eller lengre tid enn hva som er normert studie- eller kursperiode.
Manglende betaling av kursavgift medfører tap av studieretten. Dersom ikke betaling er mottatt innen fakturaforfall, vil elevens tilgang til læringssidene på It’s learning stenges. Disse åpnes igjen så fort betaling er mottatt. Manglende betaling av kursavgift medfører tap av
studieretten, og ordinær rettslig inndrivelse av total utestående kursavgift. Dersom eleven misligholder en eventuell avtalt avdragsordning, vil totalbeløpet forfalle til betaling umiddelbart.

OPK forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av eleven. Eleven blir underrettet om bruk av kredittsjekk i tilfeller der dette gjøres. Dersom det ved en eventuell kredittsjekk avdekkes mislighold av tidligere økonomiske forpliktelser, kan OPK kreve at hele eller deler
av kursavgiften innbetales på forskudd før studietilgang gis.

Studierett
Eleven har studierett fra avtaleinngåelsespunktet. Denne studieretten gjelder hele perioden
for normert studie- eller kursperiode, jfr pkt 3.1. nedenfor, som eleven er tatt opp til.
Studieretten er personlig og kan ikke overdras til tredjepart. Det er ikke tillatt å gi
tredjeparter, som ikke selv har studierett ved OPK-Instituttet, tilgang til studiemateriale.
Alt studiemateriell er beskyttet av Åndsverkloven, og eleven har kun anledning til å benytte
dette materiellet til eget bruk i studiesituasjonen.

Studieperiode
Normert studie- og kursperiode

Normert studieperiode er den tiden OPK har beregnet for gjennomføring av et kurs eller studium. Informasjon om dette finnes på www.opkinstituttet.no. Studieretten til en studie eller kurs opphører når eleven har fullført normert studie- eller kursperiode, med mindre eleven
forlenger studieretten, jfr pkt 3.2. nedenfor, benytter seg av angreretten, jfr pkt 3.3.1. nedenfor, eller avtalen opphører som følge av vesentlig mislighold hos en av partene, jfr pkt 3.3.4 nedenfor.

Forlengelse av studie- eller kursperiode
Studieretten kan forlenges ut over normert studie- eller kursperiode ved skriftlig forespørsel til OPK. En slik forlengelse vil ikke påvirke betaling av kursavgift. Dersom eleven etter fullført studie- eller kursperiode ønsker å opprettholde studietilgang ved OPK kan dette gjøres mot en studietilgangsavgift som OPK oppgir ved forespørsel. Eleven
beholder da sitt brukernavn og passord, og har tilgang til alt av nettbaserte studieressurser.

Studie- eller kursavbrudd

Angrerett
Eleven har rett til å gå fra Avtalen ved å gi skriftlig melding til OPK-Instituttet innen 14 dager etter bestillingsbekreftelsen fra OPK er mottatt. Melding om benyttelse av angreretten skal skje per brev eller e-post til admin@opkinstituttet.no. Ender fristen på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen slik at den utløper nærmeste virkedagen etter. Ved benyttelse av angreretten faller OPKs og elevens plikter til å oppfylle Avtalen bort. Ved benyttelse av angreretten kan eleven kreve å få tilbakebetalt eventuell innbetalt kursavgift.

Angrerettskjema(PDF)


Utmelding
Dersom forhold utenfor partenes kontroll (force majeure) gjør at studier eller kurs blir urimelig tyngende eller umulig å gjennomføre, kan eleven skriftlig søke om å få melde seg ut av kurset eller studiet, også etter angrerettens utløp. Utmeldingen må dokumenteres med legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon som bekrefter at gjennomføring er urimelig tyngende eller umuliggjort. På grunnlag av denne dokumentasjonen avgjør OPK om det foreligger tilstrekkelig utmeldingsgrunn. Ved utmelding kan eleven kreve å få refundert studieavgiften på den delen av studiet som går ut over påbegynt semester, hvilket innebærer at eleven skal betale for det semester som
er påbegynt. Ved en eventuell utmelding er eleven selv ansvarlig for å underrette Lånekassen om dette, dersom eleven mottar tilskudd til studiet fra Lånekassen.

Permisjon
Eleven kan søke om permisjon i inntil ett år i løpet av normert studietid, dersom dette er praktisk gjennomførbart for OPK-Instituttet. Søknad om permisjon skal sendes skriftlig via brev eller e-post, og må begrunnes. Dokumentasjon som legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon som bygger opp under begrunnelsen for ønsket permisjon, skal vedlegges. På grunnlag av denne dokumentasjonen avgjør OPK om permisjon skal innvilges. Ved en eventuell permisjon er eleven selv ansvarlig for å underrette Lånekassen om dette, dersom eleven mottar tilskudd til studiet fra Lånekassen.

Mislighold
Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med umiddelbar virkning av den annen part. Melding om heving skal sendes skriftlig til den part som har misligholdt avtalen innen rimelig tid og senest innen tre uker fra misligholdet ble oppdaget. Som vesentlig mislighold anses blant annet feil opplysning om at eleven oppfyller opptakskravene og tilgjengeliggjøring av studiemateriale til tredjeparter som ikke selv har
studierett ved OPK-Instituttet.

Studieplan
OPK skal fastsette studie- eller kursbeskrivelse for alle kurs og studier som tilbys ved OPK-Instituttet. Det skal fremgå av beskrivelsen hvilke krav som stilles til eleven, herunder hvilken karakterskala som benyttes og hvilke prestasjoner som kreves under hver karakterangivelse.

Personopplysninger
Ved inngåelse av Avtalen gir eleven samtidig samtykke til at OPK kan oppbevare og behandle personopplysninger, jfr personopplysningsloven § 2. Eleven samtykker til at OPK kan oppbevare og behandle personopplysninger som eleven oppgir til OPK og andre personopplysninger som kommer til i forbindelse med Avtalen, for eksempel i kommunikasjon med nettlærer, studieveileder o.l. OPK vil behandle personopplysningene med det formål å oppfylle avtalen.
Studieveiledere vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre veiledning. Ved bytte av studieveileder kan personopplysninger deles med ny studieveileder. Nettlærer vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre evaluering av oppgaver, innsendinger og meldinger/tilbakemeldinger relatert til slike. Ved bytte av nettlærer kan personopplysninger deles med ny nettlærer. OPK skal behandlepersonopplysningene i tråd med personopplysningsloven. Eleven har innsynsrett, herunder blant annet i hvilke personopplysninger OPK behandler og hvordan de behandles. OPK kan ikke utlevere elevens personopplysninger til tredjeparter,
dersom det ikke er gitt særskilt samtykke til dette.
Eleven gir ved inngåelse av avtalen samtykke til at OPK, så lenge denne avtalen er gyldig, kan benytte elvens innlogging og bruk av læringsplattformen It’s Learning, feilsøking i systemer eller andre formål som er nødvendig av hensyn til de tjenester OPK plikter å yte for å oppfylle avtalen.

Eksamen
Eksamen avlegges som privatist ved en videregående skole, fortrinnsvis i nærheten av elevens hjemsted. Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp til privatisteksamen i rett tid, ved bruk av www.privatistweb.no. Den til enhver tid gjeldende eksamensavgift må betales av eleven ved oppmelding.

OPK har ikke noe råderett over privatisteksamener, eller godkjenning av tidligere fagkarakterbevis/vitnemål. Spørsmål vedrørende gjennomføring av eksamen, tillatte hjelpemidler o.l. må rettes til den skolen hvor eleven er oppmeldt til privatisteksamen. Det er også den skolen hvor eleven avlegger privatisteksamen som har ansvaret for gjennomføring og sensurering av eksamen, og eleven vil fra denne skolen få tilsendt eksamensreglement og retningslinjer for en eventuell klage på eksamenskarakteren. Denne skolen vil også ha ansvaret for utstedelse av fagkarakterbevis og eventuelt vitnemål.

Kursbevis
OPK utsteder kursbevis når alle krav i en studie eller kurs er oppfylt. Endelig kursbevis utstedes først når studieavgift og eventuelle andre avgifter er betalt fullt ut.
Angrerett
Eleven har rett til å gå fra Avtalen ved å gi skriftlig melding til OPK-Instituttet innen 14 dager etter bestillingsbekreftelsen fra OPK er mottatt.
Melding om benyttelse av angreretten skal skje per brev eller e-post til admin@opkinstituttet.no.
Ender fristen på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen slik at den utløper den nærmeste virkedagen etter.
Ved benyttelse av angreretten faller OPKs og elevens plikter til å oppfylle Avtalen bort.
Ved benyttelse av angreretten kan eleven kreve å få tilbakebetalt eventuell innbetalt kursavgift.

Angrerettskjema(PDF)