Studiebestemmelser

Studiebestemmelser
STUDIEBESTEMMELSER

Generelt

Virkeområde

Studiebestemmelsene gjelder alle som bestiller utdanning ved OPK-Instituttet og eleven.
Studiebestemmelsene suppleres av øvrige vilkår og retningslinjer oppgitt for hvert enkelt
kurs eller studie tilgjengelig på www.opkinstituttet.no. Samlet sett utgjør
studiebestemmelsene og øvrige vilkår og retningslinjer Avtalen mellom eleven og OPK.

Elevens undersøkelses- og opplysningsplikt
Eleven plikter å settes seg inn i Avtalen, herunder, men ikke begrenset til, de enhver tid
gjeldende studiebestemmelsene. Manglende kjennskap til Avtalen fritar ikke eleven for
oppfyllelse av sine forpliktelser etter denne.
Eleven plikter å informere OPK om endringer i navn, adresse, e-post og telefonnummer.
Navneendring må dokumenteres. Dersom eleven unnlater å informere om slik endring,
bærer eleven risikoen for at underretninger fra OPK ikke mottas og/eller ikke mottas i tide.

Endringer og forbehold
OPK har rett til å iverksette endringer i studiebestemmelser, men ikke begrenset til rett til å
endre studieopplegg, studieplaner, lærerkrefter, og studieavgift. Pris på læremateriell og
eksamensavgift er utenfor OPKs råderett, og kan derfor endres på kort varsel.

Avtaleinngåelse og avgifter

Opptak
Eleven søker opptak ved OPK-Instituttet ved å bestille kurs eller studier via OPKs nettside
www.opkinstituttet.no. Det tidspunktet som studieavtalen sendes inn, betegnes som
«Avtaleinngåelsestidspunktet». Fra og med dette tidspunktet er avtalen bindende for begge
parter.
Dersom det foreligger opptakskrav til studiet, som beskrevet på våre hjemmesider,
forutsettes det at eleven selv sørger for at disse er tilfredsstillende dekket. Det er ikke
nødvendig å sende dokumentasjon på dette til OPK-Instituttet, men eleven skal i
merknadsfeltet på studieavtalen opplyse om vedkommende oppfyller kravet til det aktuelle
studiet og/eller kurset, og er selv ansvarlig for eventuell feil informasjon til OPK om dette.
OPK skal sende eleven en skriftlig bekreftelse på e-post innen rimelig tid etter
avtaleinngåelsestidspunktet.

Studie- og eksamensavgift
Eleven er forpliktet til å betale kursavgift i henhold til OPKs til enhver tid gjeldende priser
som fremkommer i tilknytning til det aktuelle kurset og/eller studiet på www.opkinstituttet.no.
Kursavgiften skal betales i sin helhet uavhengig av om eleven gjennomfører studiet eller
kurset på kortere eller lengre tid enn hva som er normert studie- eller kursperiode.
Manglende betaling av kursavgift medfører tap av studieretten. Dersom ikke betaling er
mottatt innen fakturaforfall, vil elevens tilgang til læringssidene på its learning stenges. Disse
åpnes igjen så fort betaling er mottatt. Manglende betaling av kursavgift medfører tap av
studieretten, og ordinær rettslig inndrivelse av total utestående kursavgift. Dersom eleven
misligholder en eventuell avtalt avdragsordning, vil totalbeløpet forfalle til betaling
umiddelbart.

OPK forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av eleven. Eleven blir underrettet
om bruk av kredittsjekk i tilfeller der dette gjøres. Dersom det ved en eventuell kredittsjekk
avdekkes mislighold av tidligere økonomiske forpliktelser, kan OPK kreve at hele eller deler
av kursavgiften innbetales på forskudd før studietilgang gis.

Studierett
Eleven har studierett fra avtaleinngåelsespunktet. Denne studieretten gjelder hele perioden
for normert studie- eller kursperiode, jfr pkt 3.1. nedenfor, som eleven er tatt opp til.
Studieretten er personlig og kan ikke overdras til tredjepart. Det er ikke tillatt å gi
tredjeparter, som ikke selv har studierett ved OPK-Instituttet, tilgang til studiemateriale.
Alt studiemateriell er beskyttet av Åndsverkloven, og eleven har kun anledning til å benytte
dette materiellet til eget bruk i studiesituasjonen.

Studieperiode
Normert studie- og kursperiode

Normert studieperiode er den tiden OPK har beregnet for gjennomføring av et kurs eller
studie. Informasjon om dette finnes på www.opkinstituttet.no. Studieretten til en studie eller
kurs opphører når eleven har fullført normert studie- eller kursperiode, med mindre eleven
forlenger studieretten, jfr pkt 3.2. nedenfor, benytter seg av angreretten, jfr pkt 3.3.1.
nedenfor, eller avtalen opphører som følge av vesentlig mislighold hos en av partene, jfr pkt
3.3.4 nedenfor.

Forlengelse av studie- eller kursperiode
Studieretten kan forlenges ut over normert studie- eller kursperiode ved skriftlig forespørsel
til OPK. En slik forlengelse vil ikke påvirke betaling av kursavgift.
Dersom eleven etter fullført studie- eller kursperiode ønsker å opprettholde studietilgang ved
OPK kan dette gjøres mot en studietilgangsavgift som OPK oppgir ved forespørsel. Eleven
beholder da sitt brukernavn og passord, og har tilgang til alt av nettbaserte studieressurser.

Studie- eller kursavbrudd

Angrerett
Eleven har rett til å gå fra Avtalen ved å gi skriftlig melding til OPK-Instituttet innen 14 dager
etter bestillingsbekreftelsen fra OPK er mottatt. Melding om benyttelse av angreretten skal
skje per brev eller e-post til admin@opkinstituttet.no.
Ender fristen på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen slik at den utløper
nærmeste virkedagen etter.
Ved benyttelse av angreretten faller OPKs og elevens plikter til å oppfylle Avtalen bort.
Ved benyttelse av angreretten kan eleven kreve å få tilbakebetalt eventuell innbetalt
kursavgift.

Angrerettskjema(PDF)


Utmelding
Dersom forhold utenfor partenes kontroll (force majeure) gjør at studier eller kurs blir
urimelig tyngende eller umulig å gjennomføre, kan eleven skriftlig søke om å få melde seg ut
av kurset eller studiet, også etter angrerettens utløp.
Utmeldingen må dokumenteres med legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon som
bekrefter at gjennomføring er urimelig tyngende eller umuliggjort. På grunnlag av denne
dokumentasjonen avgjør OPK om det foreligger tilstrekkelig utmeldingsgrunn.
Ved utmelding kan eleven kreve å få refundert studieavgiften på den delen av studiet som
går ut over påbegynt semester, hvilket innebærer at eleven skal betale for det semester som
er påbegynt.
Ved en eventuell utmelding er eleven selv ansvarlig for å underrette Lånekassen om dette,
dersom eleven mottar tilskudd til studiet fra Lånekassen.

Permisjon
Eleven kan søke om permisjon i inntil ett år i løpet av normert studietid, dersom dette er
praktisk gjennomførbart for OPK-Instituttet. Søknad om permisjon skal sendes skriftlig via
brev eller e-post, og må begrunnes. Dokumentasjon som legeerklæring eller annen relevant
dokumentasjon som bygger opp under begrunnelsen for ønsket permisjon, skal vedlegges.
På grunnlag av denne dokumentasjonen avgjør OPK om permisjon skal innvilges. Ved en
eventuell permisjon er eleven selv ansvarlig for å underrette Lånekassen om dette, dersom
eleven mottar tilskudd til studiet fra Lånekassen.

Mislighold
Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med umiddelbar virkning av den annen part.
Melding om heving skal sendes skriftlig til den part som har misligholdt avtalen innen rimelig
tid og senest innen tre uker fra misligholdet ble oppdaget.
Som vesentlig mislighold anses blant annet feil opplysning om at eleven oppfyller
opptakskravene og tilgjengeliggjøring av studiemateriale til tredjeparter som ikke selv har
studierett ved OPK-Instituttet.

Studieplan
OPK skal fastsette studie- eller kursbeskrivelse for alle kurs og studier som tilbys ved
OPK-Instituttet. Det skal fremgå av beskrivelsen hvilke krav som stilles til eleven, herunder
hvilken karakterskala som benyttes og hvilke prestasjoner som kreves under hver
karakterangivelse.

Personopplysninger
Ved inngåelse av Avtalen gir eleven samtidig samtykke til at OPK kan oppbevare og
behandle personopplysninger, jfr personopplysningsloven § 2. Eleven samtykker til at OPK
kan oppbevare og behandle personopplysninger som eleven oppgir til OPK og andre
personopplysninger som kommer til i forbindelse med Avtalen, for eksempel i
kommunikasjon med nettlærer, studieveileder o.l. OPK vil behandle personopplysningene
med det formål å oppfylle avtalen.
Studieveiledere vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre
veiledning. Ved bytte av studieveileder kan personopplysninger deles med ny studieveileder.
Nettlærer vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre
evaluering av oppgaver, innsendinger og meldinger/tilbakemeldinger relatert til slike. Ved
bytte av nettlærer kan personopplysninger deles med ny nettlærer.
OPK skal behandlepersonopplysningene i tråd med personopplysningsloven.
Eleven har innsynsrett, herunder blant annet i hvilke personopplysninger OPK behandler og
hvordan de behandles. OPK kan ikke utlevere elevens personopplysninger til tredjeparter,
dersom det ikke er gitt særskilt samtykke til dette.
Eleven gir ved inngåelse av avtalen samtykke til at OPK, så lenge denne avtalen er gyldig,
kan benytte elvens innlogging og bruk av læringsplattformen Its Learning, feilsøking i
systemer eller andre formål som er nødvendig av hensyn til de tjenester OPK plikter å yte for
å oppfylle avtalen.

Eksamen
Eksamen avlegges som privatist ved en videregående skole, fortrinnsvis i nærheten av
elevens hjemsted. Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp til privatisteksamen i rett tid,
ved bruk av www.privatistweb.no. Den til enhver tid gjeldende eksamensavgift må betales av
eleven ved oppmelding.

OPK har ikke noe råderett over privatisteksamener, eller godkjenning av tidligere
fagkarakterbevis/vitnemål. Spørsmål vedrørende gjennomføring av eksamen, tillatte
hjelpemidler o.l. må rettes til den skolen hvor eleven er oppmeldt til privatisteksamen. Det er
også den skolen hvor eleven avlegger privatisteksamen som har ansvaret for gjennomføring
og sensurering av eksamen, og eleven vil fra denne skolen få tilsendt eksamensreglement
og retningslinjer for en eventuell klage på eksamenskarakteren. Denne skolen vil også ha
ansvaret for utstedelse av fagkarakterbevis og eventuelt vitnemål.

Kursbevis
OPK utsteder kursbevis når alle krav i en studie eller kurs er oppfylt. Endelig kursbevis
utstedes først når studieavgift og eventuelle andre avgifter er betalt fullt ut.

STUDIEBESTEMMELSER

Generelt

Virkeområde

Studiebestemmelsene gjelder alle som bestiller utdanning ved OPK-Instituttet og eleven.
Studiebestemmelsene suppleres av øvrige vilkår og retningslinjer oppgitt for hvert enkelt
kurs eller studie tilgjengelig på www.opkinstituttet.no. Samlet sett utgjør
studiebestemmelsene og øvrige vilkår og retningslinjer Avtalen mellom eleven og OPK.

Elevens undersøkelses- og opplysningsplikt
Eleven plikter å settes seg inn i Avtalen, herunder, men ikke begrenset til, de enhver tid
gjeldende studiebestemmelsene. Manglende kjennskap til Avtalen fritar ikke eleven for
oppfyllelse av sine forpliktelser etter denne.
Eleven plikter å informere OPK om endringer i navn, adresse, e-post og telefonnummer.
Navneendring må dokumenteres. Dersom eleven unnlater å informere om slik endring,
bærer eleven risikoen for at underretninger fra OPK ikke mottas og/eller ikke mottas i tide.

Endringer og forbehold
OPK har rett til å iverksette endringer i studiebestemmelser, men ikke begrenset til rett til å
endre studieopplegg, studieplaner, lærerkrefter, og studieavgift. Pris på læremateriell og
eksamensavgift er utenfor OPKs råderett, og kan derfor endres på kort varsel.

Avtaleinngåelse og avgifter

Opptak
Eleven søker opptak ved OPK-Instituttet ved å bestille kurs eller studier via OPKs nettside
www.opkinstituttet.no. Det tidspunktet som studieavtalen sendes inn, betegnes som
«Avtaleinngåelsestidspunktet». Fra og med dette tidspunktet er avtalen bindende for begge
parter.
Dersom det foreligger opptakskrav til studiet, som beskrevet på våre hjemmesider,
forutsettes det at eleven selv sørger for at disse er tilfredsstillende dekket. Det er ikke
nødvendig å sende dokumentasjon på dette til OPK-Instituttet, men eleven skal i
merknadsfeltet på studieavtalen opplyse om vedkommende oppfyller kravet til det aktuelle
studiet og/eller kurset, og er selv ansvarlig for eventuell feil informasjon til OPK om dette.
OPK skal sende eleven en skriftlig bekreftelse på e-post innen rimelig tid etter
avtaleinngåelsestidspunktet.

Studie- og eksamensavgift
Eleven er forpliktet til å betale kursavgift i henhold til OPKs til enhver tid gjeldende priser
som fremkommer i tilknytning til det aktuelle kurset og/eller studiet på www.opkinstituttet.no.
Kursavgiften skal betales i sin helhet uavhengig av om eleven gjennomfører studiet eller
kurset på kortere eller lengre tid enn hva som er normert studie- eller kursperiode.
Manglende betaling av kursavgift medfører tap av studieretten. Dersom ikke betaling er
mottatt innen fakturaforfall, vil elevens tilgang til læringssidene på its learning stenges. Disse
åpnes igjen så fort betaling er mottatt. Manglende betaling av kursavgift medfører tap av
studieretten, og ordinær rettslig inndrivelse av total utestående kursavgift. Dersom eleven
misligholder en eventuell avtalt avdragsordning, vil totalbeløpet forfalle til betaling
umiddelbart.

OPK forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av eleven. Eleven blir underrettet
om bruk av kredittsjekk i tilfeller der dette gjøres. Dersom det ved en eventuell kredittsjekk
avdekkes mislighold av tidligere økonomiske forpliktelser, kan OPK kreve at hele eller deler
av kursavgiften innbetales på forskudd før studietilgang gis.

Studierett
Eleven har studierett fra avtaleinngåelsespunktet. Denne studieretten gjelder hele perioden
for normert studie- eller kursperiode, jfr pkt 3.1. nedenfor, som eleven er tatt opp til.
Studieretten er personlig og kan ikke overdras til tredjepart. Det er ikke tillatt å gi
tredjeparter, som ikke selv har studierett ved OPK-Instituttet, tilgang til studiemateriale.
Alt studiemateriell er beskyttet av Åndsverkloven, og eleven har kun anledning til å benytte
dette materiellet til eget bruk i studiesituasjonen.

Studieperiode
Normert studie- og kursperiode

Normert studieperiode er den tiden OPK har beregnet for gjennomføring av et kurs eller
studie. Informasjon om dette finnes på www.opkinstituttet.no. Studieretten til en studie eller
kurs opphører når eleven har fullført normert studie- eller kursperiode, med mindre eleven
forlenger studieretten, jfr pkt 3.2. nedenfor, benytter seg av angreretten, jfr pkt 3.3.1.
nedenfor, eller avtalen opphører som følge av vesentlig mislighold hos en av partene, jfr pkt
3.3.4 nedenfor.

Forlengelse av studie- eller kursperiode
Studieretten kan forlenges ut over normert studie- eller kursperiode ved skriftlig forespørsel
til OPK. En slik forlengelse vil ikke påvirke betaling av kursavgift.
Dersom eleven etter fullført studie- eller kursperiode ønsker å opprettholde studietilgang ved
OPK kan dette gjøres mot en studietilgangsavgift som OPK oppgir ved forespørsel. Eleven
beholder da sitt brukernavn og passord, og har tilgang til alt av nettbaserte studieressurser.

Studie- eller kursavbrudd

Angrerett
Eleven har rett til å gå fra Avtalen ved å gi skriftlig melding til OPK-Instituttet innen 14 dager
etter bestillingsbekreftelsen fra OPK er mottatt. Melding om benyttelse av angreretten skal
skje per brev eller e-post til admin@opkinstituttet.no.
Ender fristen på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen slik at den utløper
nærmeste virkedagen etter.
Ved benyttelse av angreretten faller OPKs og elevens plikter til å oppfylle Avtalen bort.
Ved benyttelse av angreretten kan eleven kreve å få tilbakebetalt eventuell innbetalt
kursavgift.

Utmelding
Dersom forhold utenfor partenes kontroll (force majeure) gjør at studier eller kurs blir
urimelig tyngende eller umulig å gjennomføre, kan eleven skriftlig søke om å få melde seg ut
av kurset eller studiet, også etter angrerettens utløp.
Utmeldingen må dokumenteres med legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon som
bekrefter at gjennomføring er urimelig tyngende eller umuliggjort. På grunnlag av denne
dokumentasjonen avgjør OPK om det foreligger tilstrekkelig utmeldingsgrunn.
Ved utmelding kan eleven kreve å få refundert studieavgiften på den delen av studiet som
går ut over påbegynt semester, hvilket innebærer at eleven skal betale for det semester som
er påbegynt.
Ved en eventuell utmelding er eleven selv ansvarlig for å underrette Lånekassen om dette,
dersom eleven mottar tilskudd til studiet fra Lånekassen.

Permisjon
Eleven kan søke om permisjon i inntil ett år i løpet av normert studietid, dersom dette er
praktisk gjennomførbart for OPK-Instituttet. Søknad om permisjon skal sendes skriftlig via
brev eller e-post, og må begrunnes. Dokumentasjon som legeerklæring eller annen relevant
dokumentasjon som bygger opp under begrunnelsen for ønsket permisjon, skal vedlegges.
På grunnlag av denne dokumentasjonen avgjør OPK om permisjon skal innvilges. Ved en
eventuell permisjon er eleven selv ansvarlig for å underrette Lånekassen om dette, dersom
eleven mottar tilskudd til studiet fra Lånekassen.

Mislighold
Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med umiddelbar virkning av den annen part.
Melding om heving skal sendes skriftlig til den part som har misligholdt avtalen innen rimelig
tid og senest innen tre uker fra misligholdet ble oppdaget.
Som vesentlig mislighold anses blant annet feil opplysning om at eleven oppfyller
opptakskravene og tilgjengeliggjøring av studiemateriale til tredjeparter som ikke selv har
studierett ved OPK-Instituttet.

Studieplan
OPK skal fastsette studie- eller kursbeskrivelse for alle kurs og studier som tilbys ved
OPK-Instituttet. Det skal fremgå av beskrivelsen hvilke krav som stilles til eleven, herunder
hvilken karakterskala som benyttes og hvilke prestasjoner som kreves under hver
karakterangivelse.

Personopplysninger
Ved inngåelse av Avtalen gir eleven samtidig samtykke til at OPK kan oppbevare og
behandle personopplysninger, jfr personopplysningsloven § 2. Eleven samtykker til at OPK
kan oppbevare og behandle personopplysninger som eleven oppgir til OPK og andre
personopplysninger som kommer til i forbindelse med Avtalen, for eksempel i
kommunikasjon med nettlærer, studieveileder o.l. OPK vil behandle personopplysningene
med det formål å oppfylle avtalen.
Studieveiledere vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre
veiledning. Ved bytte av studieveileder kan personopplysninger deles med ny studieveileder.
Nettlærer vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre
evaluering av oppgaver, innsendinger og meldinger/tilbakemeldinger relatert til slike. Ved
bytte av nettlærer kan personopplysninger deles med ny nettlærer.
OPK skal behandlepersonopplysningene i tråd med personopplysningsloven.
Eleven har innsynsrett, herunder blant annet i hvilke personopplysninger OPK behandler og
hvordan de behandles. OPK kan ikke utlevere elevens personopplysninger til tredjeparter,
dersom det ikke er gitt særskilt samtykke til dette.
Eleven gir ved inngåelse av avtalen samtykke til at OPK, så lenge denne avtalen er gyldig,
kan benytte elvens innlogging og bruk av læringsplattformen Its Learning, feilsøking i
systemer eller andre formål som er nødvendig av hensyn til de tjenester OPK plikter å yte for
å oppfylle avtalen.

Eksamen
Eksamen avlegges som privatist ved en videregående skole, fortrinnsvis i nærheten av
elevens hjemsted. Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp til privatisteksamen i rett tid,
ved bruk av www.privatistweb.no. Den til enhver tid gjeldende eksamensavgift må betales av
eleven ved oppmelding.

OPK har ikke noe råderett over privatisteksamener, eller godkjenning av tidligere
fagkarakterbevis/vitnemål. Spørsmål vedrørende gjennomføring av eksamen, tillatte
hjelpemidler o.l. må rettes til den skolen hvor eleven er oppmeldt til privatisteksamen. Det er
også den skolen hvor eleven avlegger privatisteksamen som har ansvaret for gjennomføring
og sensurering av eksamen, og eleven vil fra denne skolen få tilsendt eksamensreglement
og retningslinjer for en eventuell klage på eksamenskarakteren. Denne skolen vil også ha
ansvaret for utstedelse av fagkarakterbevis og eventuelt vitnemål.

Kursbevis
OPK utsteder kursbevis når alle krav i en studie eller kurs er oppfylt. Endelig kursbevis
utstedes først når studieavgift og eventuelle andre avgifter er betalt fullt ut.